O nas

Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej działa na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, relacji partnerskich i kompetencji rodzicielskich, mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych oraz wspierania specjalistów pracujących w tych obszarach.

Nasze Motto

Przemoc niekiedy pozwala rozprawić się szybko z jakimiś przeszkodami, ale nie jest zdolna czegokolwiek stworzyć.

— Albert Einstein

Zespół merytoryczny Fundacji

Agnieszka Zachmann

psychoterapeutka, specjalistka i superwizorka pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowana przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Piotr Wojnowski

psycholog, profilaktyk uzależnień behawioralnych, specjalista i superwizor pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener Treningu Zastępowania Agresji – ART certyfikowany przez Instytut Amity,  mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych

Tomasz Posłuszny

pedagog, profilaktyk uzależnień behawioralnych, specjalista i superwizor pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych

Beata Lichodziejewska

pedagożka, specjalistka pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej oraz specjalistka pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowana przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trenerka Treningu Zastępowania Agresji – ART certyfikowana przez Instytut Amity

Joanna Cieszyńska

pedagożka, specjalistka pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowana przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Krzysztof Podlas

psycholog, specjalista w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Tomasz Chełek

pedagog, edukator, terapeuta uzależnień, specjalista pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowana przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Hanna Węgrzynowicz

superwizorka zespołu merytorycznego fundacji – specjalistka psychoterapii uzależnień i wspólużależnienia oraz specjalistka pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, superwizorka pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowana przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Statut

STATUT

Fundacji PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 3/5 , przed notariuszem Moniką Danecką – Białek , za numerem repertorium A 1504/2012 z dnia 30 maja 2012 działa na podstawie Ustawy z 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.

4. Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa wielkopolskiego, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja może tworzyć odziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń.

II.  CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 5

Fundacja została powołana w celu:

1. Integracji i reintegracji społecznej osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

3. Działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

4. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

5. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

6. Ochrony i promocji zdrowia.

7. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

8. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

9. Działalności charytatywnej.

10. Promocji i organizacji wolontariatu.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Tworzenie i realizowanie programów terapeutycznych, edukacyjnych, edukacyjno – korekcyjnych  i profilaktycznych.

2. Wykonywanie dozorów nad osobami skazanymi i sprawcami przestępstw.

3. Prowadzenie specjalistycznej działalności szkoleniowej dla kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania uzależnieniom, pomocy społecznej i readaptacji społecznej.

4. Realizowanie kampanii społecznych.

5. Działalność informacyjną, badawczą, wydawniczą i edukacyjną służącą zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych.

6. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.

7. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi  oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.

8. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej z przeznaczeniem na realizacje celów Fundacji.

§ 7

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1. darowizn, spadków i zapisów

2. subwencji osób prawnych

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego

§ 11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.

2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 12

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku członków jej organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

IV. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 13

Organami Fundacji  są:

1. Rada Fundacji.

2. Zarząd Fundacji.

§ 14

Do Rady Fundacji lub do Zarządu Fundacji mogą powoływani być Fundatorzy, z zastrzeżeniem  § 15 pkt 5 i § 20 pkt 5.

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję.

3. Rada Fundacji może wybrać ze swojego grona przewodniczącego, który kieruje jej pracą.

4. Członek Rady Fundacji może być powoływany na kolejne kadencje.

5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub stosunkiem pracy z Fundacją.

6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, a także osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, a także podległości z tytułu stosunku pracy z Fundacją wobec członków Zarządu Fundacji.

7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z      członkostwa lub śmierci jej członka, a także wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 6.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji lub Fundatorów. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

§ 16

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.

§ 17

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

3. Nadzór nad działalnością Fundacji.

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 19

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. za rok poprzedni.

§ 20

1. Zarząd Fundacji składa sie z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

2. Członek Zarządu Fundacji może być powoływany na kolejne kadencje

3. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Zarząd Fundacji może wybrać ze swojego grona prezesa i wiceprezesów.

5. Nie można łączyć pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji z członkostwem w Radzie Fundacji

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji, przed upływem kadencji.

7. Odwołanie członka Zarządu Fundacji następuje w razie:

a) złożenia rezygnacji,

b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

e) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

f) zaistnienia innej uzasadnionej przyczyny.

8. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatorów na dwuletnią kadencję i może być jednoosobowy. W przypadku jednoosobowego Zarządu powołana przez Fundatorów osoba obejmuje funkcję prezesa Zarządu Fundacji.

§ 21

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 22

Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1. Uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji oraz planów finansowych.

2. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej.

3. Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji

4. Uchwalanie regulaminów.

5. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

6. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

7. Występowanie z wnioskami i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

§ 23

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 24

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 25

Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 26

Zarząd Fundacji zobowiązany jest przedkładać każdego roku sprawozdanie roczne z działalności Fundacji.

V. SPOSÓB REPREZENTACJI

§ 27

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo prezes, wiceprezes lub członek Zarządu.

VI. ZMIANA STATUTU

§ 28

1. Zmiany statutu dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały lub  Fundatorzy.

2. Zmiana statutu może dotyczyć celów Fundacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Decyzje o połączeniu podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały lub Fundatorzy.

§ 30

1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania sie środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy lub Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

3. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni osoba wyznaczona przez Fundatorów.

4. Środki finansowe pozostałe po likwidacji, likwidator przekaże innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.