Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje projekt „Superwizja grupowa dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowej oraz członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych z terenu Wielkopolski w 2021 roku„. W ramach projektu przygotowana i przeprowadzona zostanie superwizja konsultacyjno – wspierająca dla 5 grup superwizyjnych, liczących maksymalnie 12 osób, po 1 grupie w subregionie kaliskim, konińskim, leszczyńskim, pilskim i poznańskim.

Każda z grup będzie uczestniczyć w superwizji przeprowadzonej – w zależności od aktualnych warunków epidemiologicznych – stacjonarnie lub zdalnie, w wymiarze 5 spotkań po 4 godziny (po jednym spotkaniu w miesiącu maju, czerwcu. wrześniu, październiku i listopadzie). W przypadku superwizji stacjonarnej, przeprowadzona ona zostanie z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego na terenie Jarocina (dla subregionu kaliskiego), Koła (dla subregionu konińskiego), Leszna (dla subregionu leszczyńskiego), Piły (dla subregionu pilskiego), Poznania (dla subregionu poznańskiego), a zdalna – na platformie ZOOM. Superwizję prowadzić będą superwizorki/superwizorzy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Udział w superwizji jest nieodpłatny.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem superwizji, a następnie do wypełnienia formularza zgłoszeniowego online. W formularzu wskazują Państwo tylko liczbę zgłaszanych osób (bez imion i nazwisk). O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: p.wojnowski@pcps.pl lub telefonicznie 602679669.

Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Regulamin superwizji

Formularz zgłoszeniowy