Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom realizuje projekt „Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach projektu przygotowana i przeprowadzona zostanie  konsultacyjno – wspierająca superwizja grupowa dla członków zespołów interdyscyplinarnych i powoływanych w ich ramach grup roboczych.  W 2023 roku utworzone zostaną na terenie całego kraju 42 grupy superwizyjne.

Każda z grup będzie uczestniczyć superwizji w wymiarze 12 godzin dydaktycznych, z podziałem na 2 sesje superwizyjne trwające po 6 godzin dydaktycznych. Pierwsza sesja odbędzie się w maju, czerwcu lub lipcu br., a druga – we wrześniu, październiku lub listopadzie br. Superwizję prowadzić będą superwizorki/superwizorzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowane/certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Udział w superwizji jest nieodpłatny.

Serdecznie zapraszamy Panie Przewodniczące/Panów Przewodniczących Zespołów Interdyscyplinarnych do zapoznania się z Opisem superwizji, a następnie do wypełnienia online Formularza zgłoszeniowego.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu: superwizja@pcps.pl lub telefonicznie 602679669.

Do pobrania:

Opis superwizji

Klauzula informacyjna RODO

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://www.interankiety.pl/a/superwizja2023 lub poprzez kliknięcie TUTAJ

Wyniki rekrutacji