Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji nieodpłatnego szkolenia seminaryjno – warsztatowego „Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie”. Szkolenie adresowane jest do członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powoływanych w ich ramach grup roboczych z terenu Powiatu Poznańskiego (pracowników socjalnych, asystentów, policjantów, pedagogów, psychologów, przedstawicieli ochrony zdrowia, kuratorów sądowych i innych specjalistów).

Szkolenie odbędzie się w dniach 4, 5 i 6 września 2017r. w godz. 10.00 – 14.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym PCPS przy ul. Głogowskiej 27 w Poznaniu i obejmie 18 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie pracy warsztatowej. Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji zawodowych służb realizujących procedurę „Niebieskie Narty” w obszarze pracy z osobami stosującą przemoc. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: fundacja@pcps.pl na załączonej karcie zgłoszeniowej. Przyjmować je będziemy do wyczerpania miejsc, a o zakwalifikowaniu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Wzmacnianie kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” finansowanego przez Powiat Poznański.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy
Formularz zgłoszeniowy