Uprzejmie zapraszamy na nieodpłatne szkolenie seminaryjno – warsztatowe „Praca z osobą stosującą przemoc i osobą doznającą przemocy w rodzinie”. Szkolenie adresowane jest do członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powoływanych w ich ramach grup roboczych z terenu Powiatu Poznańskiego (pracowników socjalnych, asystentów, policjantów, pedagogów, psychologów, przedstawicieli ochrony zdrowia, kuratorów sądowych).

Szkolenie odbędzie się w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2017r. w godz. 10.00 – 14.30 w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym PCPS przy ul. Głogowskiej 27 w Poznaniu w grupie 12-osobowej i obejmie 18 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie pracy warsztatowej. Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji zawodowych służb realizujących procedurę „Niebieskie Narty” w obszarze pracy z osobami stosującą przemoc. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy kierować drogą elektroniczną pod adres: fundacja@pcps.pl na karcie zgłoszeniowej. Przyjmować je będziemy do wyczerpania miejsc (12 uczestników), a o zakwalifikowaniu na szkolenie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Wzmacnianie kompetencji kadr pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” finansowanego przez Powiat Poznański