Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło skład Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III kadencji (2017 – 2020). Zespól jest organem opiniodawczo – doradczym ministra. Do zadań zespołu należy m.in. inicjowanie, wspieranie i monitorowanie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy oraz inicjowanie zmian przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z przyjemnością informujemy, że do zespołu powołano dwoje przedstawicieli poznańskich organizacji pozarządowych: Panią Marzenę Affeld, prezeskę Fundacji „Dziecko w Centrum” oraz Pana Tomasza Posłusznego – przedstawiciela zespołu merytorycznego naszej Fundacji.